ALLMÄNNA VILLKOR, NATTARO LABS AB, ORGANISATIONSNUMMER: 556846-8465
(Gällande från april 2013)


1 Avtalets tillämplighet

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller för köp av varor från Nattaro Labs AB, nedan kallat ”NLAB”, såvida annat inte har avtalats skriftligen. NLAB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Kund som köper varor från NLAB kallas nedan ”Kunden”.

2 Avtals ingående

Avtal om köp ska anses ingånget när NLAB har lämnat orderbekräftelse till Kunden. Avtalet ska anses ha det innehåll som anges i orderbekräftelsen.

3 Priser och betalning

De priser som anges i orderbekräftelsen gäller för det aktuella köpet. NLAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna. Sådan prisändring påverkar dock inte order som har bekräftats av NLAB. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Kunden står för transportkostnader såvitt annat inte har överenskommits mellan Parterna.

Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto från fakturadatum om inte annat har överenskommits. Om betalning är NLAB tillhanda efter den på fakturan angivna förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. NLAB har rätt att hålla tillbaka eventuella andra leveranser till Kunden under den tid som Kunden är i dröjsmål med betalningen.

4 Leverans

NLAB:s leveranser sker med förbehåll för att antalet löpmeter av produkten i en kartong kan variera med upp till fem (5) procent av den avtalade kvantiteten.

Såvida inte annat skriftligen har överenskommits mellan parterna, ska varan levereras Ex Works NLAB:s logistikcenter i Lund eller NLAB:s leverantör, enligt vad som står angivet i orderbekräftelsen. Detta innebär att risken för varan övergår på Kunden när Kunden hämtar varan hos NLAB eller NLAB:s leverantör. Leveranstiden är fjorton (14) dagar från dagen för orderbekräftelse, såvida annan leveranstid inte har angivits i orderbekräftelsen.

5 Ansvar för dröjsmål

Om NLAB är i dröjsmål med leveransen och detta inte beror på Kunden eller förhållande på Kundens sida, har Kunden, om NLAB:s försening är av väsentlig betydelse, rätt att genom skriftligt meddelande till NLAB häva köpet.

Om Kunden häver köpet har Kunden rätt att kräva skälig ersättning av NLAB för sådana direkta utgifter han åsamkas på grund av leveransförseningen. NLAB ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för utgift, utebliven vinst, produktions- eller omsättningsbortfall eller sådana andra indirekta förluster som Kunden åsamkas med anledning av leveransförseningen.

Anspråk på grund av leveransförsening ska för att få göras gällande, framställas inom sextio (60) dagar från det att leveransen skulle ha ägt rum.

6 Ansvar för fel

NLAB garanterar att varan är fri från material- och/eller fabrikationsfel när den levereras till Kunden och under en period om tolv (12) månader därefter. Köpare som vill göra gällande fel enligt garantin ska skriftligen underrätta NLAB om eventuellt fel i varan inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. NLAB ansvarar endast för fel under förutsättning att Kunden returnerar den felaktiga varan till NLAB. Returnerade varor ska märkas med det reklamationsnummer som erhållits från NLAB vid reklamationen och skickas till

Kundtjänst/Returadress

Nattaro Labs AB
Medicon Village
222 63 LUND

Ångerrätt gäller, i enlighet med e-handelslagen, med rätt till retur inom 14 dagar från leveransdatum. Alla returer sker på NLAB:s bekostnad. Retur får ej ske utan att reklamationsnummer erhållits från NLAB.

Vid fel i vara har Kunden rätt att få den felaktiga varan utbytt av NLAB. Utöver ansvar för omleverans har NLAB inget ansvar för fel. Garantin grundar således inte rätt till skadestånd eller ansvar för indirekta skador såsom utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust, såvida NLAB inte gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

NLAB:s ansvar omfattar endast fel som uppstår vid korrekt användning av varan i enlighet med NLAB:s instruktioner. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av felaktig applicering eller ändringar i varan utan NLAB:s medgivande.

Kunden är själv ansvarig för hur och i vilken omfattning varan appliceras. Kunden är vidare införstådd med att NLAB inte lämnar någon garanti för att enbart användning av varan leder till en fullständig utrotning av skadeinsekter.

7 Ansvarsbegränsning

NLAB:s ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador och till ett belopp motsvarande värdet av den vara som Kundens anspråk grundas på.

8 Force Majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande och de inte hade kunnat förutses när parts bundenhet uppstod. Arbetskonflikt, och varje omständighet som parterna icke kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses då avtalet ingicks.

Part som vill åberopa befrielsegrund enligt ovan ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom. Vid force majeure hos Kunden ska han ersätta NLAB för de kostnader som NLAB kan ha för att säkra eller skydda varan.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt detta Avtal, har vardera parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten, om avtalets fullgörande hindras på grund av force majeure i mer än tre (3) månader.

9 Produktansvar

Kunden måste själv säkerställa att underlaget är lämpat för användning av varan. NLAB ansvarar inte för eventuella skador som varan orsakar på fast eller lös egendom vid applicering eller borttagande.

Kunden ska hålla NLAB skadeslös i den utsträckning NLAB åläggs ansvar gentemot tredje man för produktskada på fast eller lös egendom eller person orsakad av varan.

10 Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till patent, mönsterrättigheter, varumärken, upphovsrättigheter och know-how relaterat till varan och all dokumentation rörande varan är NLAB:s exklusiva egendom.

Ingenting i detta Avtal innebär att äganderätten till någon av NLAB:s immateriella rättigheter övergår till Kunden eller att Kunden på annat sätt erhåller äganderätt till NLAB:s immateriella rättigheter.

11 Äganderättsförbehåll

I den utsträckning det är giltigt under svensk rätt, ska den levererade varan förbli NLAB:s egendom till dess varan har blivit fullt betald.


12 Meddelanden

Samtliga meddelanden till NLAB enligt detta Avtal, ska skickas per email till info@nattarolabs.se eller per post till:

Kundtjänst

Nattaro Labs AB
Medicon Village
223 81 Lund

13 Överlåtelse

NLAB äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part (inklusive men ej begränsat till rätten att få betalt).

14 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtal.

15 Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna.

16 Preskription

Anspråk mot NLAB förfaller om domstolsprocess enligt punkt 17 nedan inte inleds inom två (2) år räknat från dagen då leveransen fullgjorts.

17 Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol, med Lunds tingsrätt som första instans.

 

 
Gilla oss på facebook eller besök vår hemsida på nattarolabs.se